HP HNG Internet Hoùcmoân Nhp cau en Viet Nam
English Web Page Download VNI fonts
 
 

Re, nhanh, chat lng, tan tnh va chu ao:

Chung toi, Internet Hoc Mon Service a co nhng chi nhanh Sai Gon va nhng vung lan can e phuc vu cho quy v.


Phuc vu cua chung toi:

Dch vu chuyen dung Internet: ban co the hoa mang Internet tren mang may vi tnh Window's 98 vi cong nghe Multimedia mi nhat.
Dch vu email cong cong: quy khach co the gi hoac nhan email vi bat c ni au tren the gii. Khi gi cho chung toi th nhng tin nhan cua ban se c gi i cho nhng ngi ma ban cung cap chi tiet ve a ch va ien thoai cho chung toi. Lien lac bang cach nh vay, ban va tiet kiem c tien gap 5-10 lan va tiet kiem thi gian gap 20 lan so vi cac phng tien lien lac khac.
Dch vu chuyen hnh: quy khach co the gi hoac nhan hnh gia Viet Nam vi cac nc; chat lng in mau va scan hoan hao.
Dch vu chi tra t nc ngoai: t nc ngoai: ban tra tat ca email ban va than nhan Viet Nam gi, va than nhan ban se khong tra cho mot chi ph nao.
EMAX: la mot cau noi tai Viet Nam gia fax va email. V nhng doanh nghiep va va nho thng khong muon phai au t nguyen bo he thong vi tnh ca nhan e vao mang INTERNET. Co the ban cam thay rat roi ve ky thuat. ng ngai va hay e chung toi giup ban: mot giai phap trao oi email gia Viet nam va nc ngoai qua may fax cua ban.
newoi thoai:Ban anh may noi chuyen trc tiep vi ngi ban muon noi chuyen, thc te, qua INTERNET, cho du co bc tng la quoc te. Nhng ng quen thi gian chenh lech gia hai ni.
mot email $0.7 USD t 2 - 4 tieng ong ho

Hay thng xuyen lien lac vi chung toi e biet them ve gia dch vu v hang ngay chung toi eu no lc tm cach giam gia cho khach hang. Va vui long cho chung toi biet y kien ong gop e chung toi phuc vu ban tot hn.

vietnamhost@vietnamhost.com

Ni lien he tai My: Anh Ky

Ni lien he tai Chau Au: Xavier-Phuong . Hay ghe tham trang chu http:\\X.-P.

Neu co nhu cau ve thong tin ai chung xin ng chan ch xem phan BOOKMARKS


Email sent through Hop Hung mailbox of INTERNET HOC MON service.
Please reply by specifying in the subject line the name and telephone number
of your recipient, that we will notify at reception of your Email.

Hop Hung
1/1 A Van Hanh, Trung My Tay, Tan Xuan, Hoc Mon, HCMC, Vietnam.
Tel: ++84-8- 891 16 68 or ++84-90- 94 63 48
Fax: ++84-90- 89 51 83
Email: vietnamhost@vietnamhost.com
http://internethm.cjb.net, last updated 25.02.2001